Projekty EFS

   

Więcej informacji o projekcie oraz harmonogramy zajęć można znaleźć
na stronie: www.tddlp.okey.ostroda.pl
O PROJEKCIE

   Projekt "Twoja droga do lepszej przyszłości" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt "Twoja droga do lepszej przyszłości". skierowany do 39 osób (22 kobiet i 17 mężczyzn) zamieszkujących gminę Dąbrówno. Projekt realizowany jest od 01.10.2011r. do 31.10.2013r.CEL PROJEKTU

   Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowo - społecznej 39 osób (22 kobiet i 17 mężczyzn) młodzieży w wieku 15 - 24 lat niezatrudnionej, zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrówno.DLA KOGO:

   W projekcie mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:
 • zamieszkują gminę Dąbrówno,
 • są osobami bezrobotnymi,
 • są osobami długotrwale bezrobotnymi,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo,
 • są osobami w wieku 15 - 24 lat,
 • są osobami pochodzącymi z rodzin, w których występują konflikty oraz agresja,
 • są osobami u których występują blokady psychiczne oraz izolacja społeczna,
 • są mężczyznami chcącymi zdobyć kwalifikacje w zawodach kobiecych,
 • są kobietami chcącymi zdobyć kwalifikacje w zawodach męskich.


PROJEKT OBEJMUJE:


   Każdy uczestnik objęty zostanie co najmniej 12 miesięcznym wsparciem doradczym i szkoleniowym.

   Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2011 i zakończą w październiku 2013 roku.

   W podziale na trzy grupy:

   I grupa od listopada 2011 do grudnia 2012 r.
   II grupa od kwietnia 2012 do czerwca 2013 r.
   III grupa od października 2012 do października 2013 r.


   Działania pozwalające na rozwój kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy obejmują:
 • warsztaty psychospołeczne (56 h x 3 gr. = 168 h),
 • indywidualna psychoterapia (4h na os. x39 os. = 156 h),
 • trening motywacyjny (24h x 3 gr. = 72 h),
 • warsztaty relacji rodzinnych (24h x 3 gr. = 72 h),
 • warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i sztuki asertywności (24h x 3 gr. = 72 h),
 • warsztaty ABC przedsiębiorczości (40h x 3 gr. = 120 h),
 • punkt porad psychologicznych (4h/m-c x 11 m-c = 44h x 3 gr.),
 • punkt porad prawnych (4h/m-c x 11 m-c = 44h x 3 gr.),
 • punkt porad terapeutycznych (4h/m-c x 11 m-c = 44h x 3 gr.).

   Wsparcie umożliwiające nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój kompetencji zawodowych obejmuje:
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16h x 3 gr. = 48h),
 • indywidualne doradztwo zawodowe (2h na os. x 39 os. = 72h),
 • praktyczne wykorzystanie umiejętności na rynku pracy (4h/m x 4 m-ce x 39 os. = 576h),
 • punkt doradztwa zawodowego ( 4h/m-c x 11 m-c = 44h x 3 gr.),
 • kursy zawodowe (zajęcia teoretyczne prowadzone w jednej 13 osobowej grupie, zajęcia praktyczne prowadzone w podziale na 2 lub 3 grupy),
  • sprzątanie pomieszczeń (216h) w tym 8h (1 dzień) BHP, 8h (1dzień) HACCAP, 40h (5 dni x 8h) teorii zawodowej, 40h (2h x 20 dni) nauki języka angielskiego, 120h (15 dni x 8h) zajęć praktycznych dla każdej z trzech grup.
  • rozbiór i wykrawanie mięsa białego (216h) w tym 8h (1 dzień) BHP, 8h (1 dzień) HACCAP, 40h (5 dni x 8h) teoria zawodowa, 160h (20 dni x 8h) zajęć praktycznych dla każdej z trzech grup.
  • układanie bruku (208h) w tym 8h (1 dzień) BHP, 40h (5 dni x 8h) teorii zawodowej, 160h (20 dni x 8h) zajęć praktycznych dla każdej z dwóch grup.

DOKUMENTY DO POBRANIA   DEKLARACJA UCZESTNICTWA.DOC

   KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY.DOC

   OŚWIADCZENIE.DOC

   REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE


Zdjęcia z realizacji projektu (kliknij)