Projekty EFS


   

Więcej informacji o projekcie oraz harmonogramy zajęć można znaleźć
na stronie: www.rolnicy.okey.ostroda.pl
O PROJEKCIE

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt pod nazwą "Nowe kwalifikacje i umiejętności to nowe możliwości" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

   Projekt realizowany będzie w okresie od 30.03.2012 do 28.06.2013 r. na obszarach czterech powiatów województwa warmińsko mazurskiego tj. iławskiego i ostródzkiego (rejon I) oraz nowomiejskiego i działdowskiego (rejon II). Projekt skierowany jest do 96 osób (50 kobiet i 46 mężczyzn), z czego 12 osób     (7 K i 5 M) stanowić będą osoby w wieku 18-24 lata, 10 osób (6K i 4 M) stanowić będą osoby po 50 roku życia. Wśród 96 uczestników projektu 74 osoby (39 K i 35 M) będą posiadały wykształcenie co najwyżej średnie.CEL PROJEKTU

   Głównym celem jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności rolników i ich domowników do potrzeb regionalnej gospodarki.DLA KOGO:

   W projekcie mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:
 • zamieszkują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25 tys., w powiatach: ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim,
 • posiadają status rolnika lub domownika rolnika,
 • wykonują działalność rolniczą w gospodarstwach do 20 ha,
 • wyrażają zamiar podjęcia zatrudnienia w obszarze nie związanym z działalnością rolniczą lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.
   Kryteria pierwszeństwa:
 • wiek 50+, 18-24 lata,
 • wykształcenie co najwyżej średnie,
 • brak uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B.


PROJEKT OBEJMUJE:

   Usługi doradcze w tym:

etap I
 • doradztwo indywidualne - 3h/osobę,
 • grupowe zajęcia doradcze - 8h/osobę.
etap II
 • warsztaty z trenerem w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy - 8h/osobę,
 • zajęcia indywidualnego przygotowania port folio - 2 h/ osobę,
 • zajęcia z możliwości samozatrudnienia - 4h/osobę,
 • giełda pracy - 8h/osobę,
 • praktyczne poszukiwanie pracy-8h/osobę.
Szkolenia przekwalifikowujące w zawodach:

I edycja
 • brukarz-betoniarz,
 • kelner-barman.
II edycja
 • kucharz-piekarz,
 • murarz-malarz.
Kurs uzupełniający - kurs na prawo jazdy kategorii B.


DOKUMENTY DO POBRANIA

   DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.PDF

   KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY.PDF

   OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.PDF

   KONTRAKT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. PDF

   REGULAMIN PROJEKTU.PDF