Projekty EFS
O PROJEKCIE

   Projekt "Od aktywności do lepszej przyszłości w gminie Dąbrówno" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt "Od aktywności do lepszej przyszłości w gminie Dąbrówno” skierowany do 15 osób (13 kobiet /w tym 7K bezrobotnych i 6K nieaktywnych zawodowo/ i 2 mężczyzn /w tym 1M bezrobotny i 1M nieaktywny zawodowo/) zamieszkujących gminę Dąbrówno. Projekt realizowany jest od 01.01.2012 do 30.06.2012r.CEL PROJEKTU

   Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej oraz podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców terenów wiejskich gminy Dąbrówno (13K i 2 M), zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w warsztatach aktywności społecznej i zawodowej.DLA KOGO:

   W projekcie mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:

  • zamieszkanie w gminie Dąbrówno,
  • status osoby w wieku aktywności zawodowej,
  • status osoby pozostającej bez zatrudnienia.
   Kryteria pierwszeństwa: wiek 50+ niska aktywność zawodowa mierzona czasem pozostawania bez pracy.

PROJEKT OBEJMUJE:


   1.   Warsztaty aktywności społecznej i zawodowej obejmują:
  • zajęcia motywacyjno-integracyjne z trenerem (3 dni x 4h=12h),
  • aktywność społeczną z psychologiem (8 dni x 4h=32h),
  • aktywność zawodową z doradcą zawodowym (4 dni x 4h=16h),
  • możliwości samozatrudnienia i spółdzielnie socjalne z trenerem (2 dni x 4h=8h).
   2.   Warsztaty aktywności społecznej i integracji społeczności lokalnej obejmują:
  • zajęcia z trenerem z uprawnieniami kucharza (20 dni x 4h=80h).

   3.   Wizyta studyjna w Karczmie Warmińskiej w Gietrzwałdzie obejmuje zajęcia z trenerem-kucharzem w formie prezentacji, wykładu i dyskusji (10h).

   4.   Oficjalne zakończenie projektu (8h) obejmuje prezentacje nabytych umiejętności, organizacje wiejskiego festynu letniego, pokazy kulinarne dla mieszkańców, rozdanie certyfikatów uczestnictwa w projekcie.


PARTNERSTWO W PROJEKCIE:


   Projekt "Od aktywności do lepszej przyszłości w gminie Dąbrówno" jest realizowany w partnerstwie zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji projektu.


   Lider Partnerstwa:

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie.


   Partner:

   GOPS w Dąbrównie.


DOKUMENTY DO POBRANIA

   DEKLARACJA UCZESTNICTWA.DOC

   KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY.DOC

   OŚWIADCZENIE.DOCZdjęcia z realizacji projektu (kliknij)