Projekty EFS

O PROJEKCIE

   Projekt "Integracja i aktywność zapewni dobra przyszłość" współfinansowany jest przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 2007 2013, działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod działanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowane na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim województw Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.


   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt "Integracja i aktywność zapewni dobra przyszłość" dla 34 podopiecznych GOPS Dąbrówno. Projekt realizowany jest od 01.01.2010r. do 31.12.2010.r.CEL PROJEKTU

   Celem ogólnym projektu jest zintegrowanie i zaktywizowanie społeczne i zawodowe 34 podopiecznych GOPS Dąbrówno 24K, 10M, zagrożonych wykluczeniem będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez wsparcie formami aktywnej integracji.

DLA KOGO:

   Projekt skierowany jest do 34 podopiecznych GOPS Dąbrówno w tym 24K, 10M bezrobotnych w tym 19 długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

PROJEKT OBEJMUJE:

Aktywna integracja:

Kontrakty socjalne - 22 osoby (16K, 6M).

Aktywizacja zawodowa:

 • grupowe doradztwo zawodowe 12h (12h - 2dni x 6h),
 • indywidualne doradztwo zawodowe 44h (44h - 2h x 22 osoby).
Aktywizacja zdrowotna:
 • terapia grupowa z profilaktyki uzależnień 8h (8h - 2dni x 4h),
 • indywidualna terapia dla mężczyzn 12h (12h - 2h x 6 osób),
 • zajęcia relaksacyjne ruchowe 5h (5h - 1dzień),
 • terapia psychologiczna 36h (36h - 9dni x 4h).
Aktywizacja społeczna:
 • trening kreowania własnego wizerunku 16h, (16h - 2dni x 4h oraz 1 dzień x 8h),
 • trening z zakresu komunikacji interpersonalnej, sztuki asertywności i poprawnego zachowania 20h (20h - 3dni x 4h i 1dzień x 8h),
 • konsultacje prawne z zakresu Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego i Cywilnego 8h (8h - 2dni x 4h),
 • trening z zakresu zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych 12h (12h - 3dni x 4h).
Program aktywności lokalnej

Aktywizacja zawodowa:
 • grupowe doradztwo zawodowe 12h(12h - 2dni x 6h),
 • indywidualne doradztwo zawodowe 24h (24h - 2h x 12os).
Aktywizacja edukacyjna:
 • zajęcia z zakresu historii gminy Dąbrówno 18h ( 18h - 3dni x 6h),
 • zajęcia z zakresu kształtowania świadomości dbania o dziedzictwo kulturowe 50 h (50h - 7dni x 6h i 1dzień x 8h).
Aktywizacja społeczna:
 • przygotowanie prezentacji przez uczestników na temat walorów historycznych i tradycji ludowych gminy Dąbrówno 12h (12h - 2dni x 6h),
 • przedstawienie prezentacji na temat walorów historycznych i tradycji ludowych gminy Dąbrówno 4h (4h - 1dzień).


Zdjęcia z realizacji projektu